Nieuws

n

Start-ups: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

13|07|2016

De programmawet van 10 augustus 2015[1] voerde een aantal nieuwe steunmaatregelen in ten voordele van de startende ondernemingen. De belangrijkste maatregel is de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor deze ondernemingen. Hiermee wil de regering de loonkosten voor jonge ondernemingen verlagen. Hieronder wordt deze maatregel, samen met enkele praktische verduidelijkingen toegelicht.

Wie kan genieten van deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en onder welke voorwaarden?

Het moet gaan om startende ondernemingen. Een startende onderneming is maximaal 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het moet daarin boven gaan om een kleine of micro-onderneming in de zin van respectievelijk art. 15 en art. 15/1 van het Wetboek van Vennootschappen. Het percentage van de vrijstelling is afhankelijk van de grootte van de startende onderneming:

Vrijstelling van 10%: Een KMO kan genieten van een vrijstelling van doorstorting van 10% van de bedrijfsvoorheffing op de beloningen van werknemers.

Een onderneming kwalificeert als een KMO voor de toepassing van deze maatregel wanneer zij voor het laatste en voorlaatste afgesloten boekhaar niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:

  • het balanstotaal bedraagt max. 4.500.000 euro;
  • de omzet, exclusief BTW bedraagt max. 9.000.000 euro;
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt niet meer dan 50 werknemers;

Vrijstelling van 20%: Een ‘micro-onderneming’ kan genieten van een verhoogde vrijstelling van doorstorting van 20% van de bedrijfsvoorheffing die zij betaalt op de beloningen van werknemers.

 Een onderneming kwalificeert als “micro-onderneming” indien zij op het einde van het belastbaar tijdperk aan ten minste twee van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • het balanstotaal bedraagt max. 350.000 euro;
  • de omzet excl. BTW bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
  • het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.

In beide gevallen moet de startende KMO of micro-onderneming de werknemer zijn die (i) de bezoldigen betaalt, (ii) de schuldenaar is van de bedrijfsvoorheffing en (iii) de bedrijfsvoorheffing ook effectief inhouden.

Volgende werkgevers kunnen alvast niet genieten van deze maatregel: (i) onderneming waarvoor een aangifte of vordering tot faillissementsverklaring is ingesteld, (ii) onderneming waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is opgestart, en (iii) een ontbonden vennootschap die zich in staat van vereffening bevindt.

 Op welke beloningen heeft deze maatregel betrekking?

Naast de normale bezoldiging betaald aan de werknemers vallen ook volgende beloningen onder de toepassing van deze maatregel: (i) commissies, gratificaties, premies, en fooien, (ii) voordelen van alle aard, (iii) vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, (iv) vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen, en (v) de bezoldigingen die door een werknemer zijn verkregen maar die zijn betaald of toegekend aan zijn rechtverkrijgende.

 Bezoldigingen betaald aan bedrjifsleiders vallen niet onder deze gedeeltelijke vrijstelling.

Let wel: deze maatregel beoogt enkel de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing aan de Schatkist. De werknemer moet de evenwel de bedrijfsvoorheffing inhouden bij de betaling of toekenning van de beloningen.

 Vanaf wanneer kan je van deze gedeeltelijke vrijstelling genieten?

Deze gedeeltelijke vrijstellingen zijn van toepassing op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 augustus. Ook de werkgevers die voor 1 augustus 2015 zijn ingeschreven in de KBO en aan deze bovenvermelde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking.

 Hoelang kan je van deze vrijstelling genieten?

De maatregel is bedoeld voor startende ondernemingen. Bijgevolg kan je slechts van deze maatregel genieten zolang je een starter bent, zijnde de eerste 4 jaar van haar bestaan (48 maand na inschrijving in de KBO).

Is deze maatregel cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

De gedeeltelijke vrijstelling van 10% of 20% is cumuleerbaar met alle andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

 Welke formaliteiten moeten worden nageleefd?

De werkgever moet een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin, voor elke werknemer (i) de volledige identiteit, (ii) het nationaal nummer, (iii) het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen en (iv) het bedrag van ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing. Daarnaast moet de onderneming ook de bewijzen ter beschikking houden dat ze voldoet aan de voorwaarden om van de maatregel te kunnen genieten.

 


[1]Programmawet van 10 augustus 2015, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015, 2de editie